contoh kata pengantar makalah

Kata Pengantar

Belum lah lengkap sebuah makalah atau karya tulis ilmiah jika belum ada sebuah kata pengantar bahkan ada orang mengatakan yang membedakan sebuah artikel dan karya ilmiah adalah kata pengantar nya sebagai pembuka sebelum membaca isi dari tulisan tersebut,lalu apa kata pengantar, kata pengantar ialah ucapan dari si penulis tentang tulisannya berupa ucapan terima kasih kepada Tuhan lalu di lanjutkan ucapan terima kasih terhadap orang – orang yang telah membantunya dalam pembuatan makalah seperti Dosen,Guru atau teman -temannya lalu juga di sampaikan judul dari karya ilmiah tersebut beserta tujuan dari penulisan makalah tersebut dan akhiri dengan penulisan tanggal pembuat di akhir kalimat di bagian paling bawah

dan berikut ini contoh kata pengantar makalah

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah yang berjudul: “PENGANTAR BISNIS” Penulis menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan karya tulis ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan karya tulis ini masih dari jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan,saran dan usul guna penyempurnaan karya tulis ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Bandung, 7 Maret 2015 d

Penulis

dan di bawah ini contoh kata pengantar dalam bahasa sunda

KECAP PANGANTEUR

Ieu makalah mangrupa hiji tulisan anu eusina medarkeun atanapi maparkeun kana bahayana limbah industri, khusuna medar ngenaan bahayana limbah industri di jaman kiwari.
Maksud jeung tujuan ieu makalah nyaeta pikeun ngabewarakeun kasakur – sakur masyarakat sangkan ngarawat lingkungan kahirupan.
Akibat tina limbah industri naha dampak naon wae anu mangaruhan lingkungan kahirupan tina limbah industri teh bos positivna atawa negatifna.
Mudah – mudah ieu makalah berguna khusus kanggo penulis saparakanca umuna kanggo nu maca.

Panggilingan, Januari 2015

Penulis

contoh kata pengantar makalah  bioteknologi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Alloh SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul bioteknologi
Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Akhirnya penulis tak lupa ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada bapak ……………sebagai dosen pembingbing dan ibu …………. selaku wali kelas saya serta semua rekan teman – teman saya membantu saya untuk bisa menyusun makalah ini dan penulis pun  berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Demikian pengertian kata pengantar dan contoh kata pengantar makalah dan untuk melihat contoh yang lainnya klik di sini

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s